Büyükşehir Nedir?

Türkiyenin 5 Büyük Şehri
Türkiyenin 5 Büyük Şehri

Büyükşehir nedir? Büyükşehir olma kriterleri nelerdir? Büyükşehir ne anlama geliyor? Büyükşehirler hangileri? Büyükşehirler kelime anlamı nedir?

BÜYÜKŞEHİR NEDİR?

Büyükşehir belediyesi, il merkezi birden fazla belediyeye bölünmüş ve kalabalık nüfuslu illerde belediye hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve belediyeler arasında eş güdüm sağlanması amacıyla ve kanunla oluşturulan belediye.

Türkiye 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre, nüfusu 750.000’den fazla olan il belediyeleri, kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir.

Organları büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye meclisi ve büyükşehir belediye encümenidir.

Türkiye’nin en büyükşehiri İstanbul ‘dur ve 12.573.836 nüfusa sahiptir. 2. Büyükşehri Ankaradır, nüfusu 4.466.756 dir. 3. Büyükşehri İzmir’in 3.739.353, 4. Büyükşehri Bursa’nın 2.439.876, 5. Büyükşehri Adana ‘nın ise 2.006.650 nüfusu vardır.

Türkiyenin Büyükşehirleri Hangileri

– Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi
– Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi
– Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi
– Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi
– Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
– Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi
– Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi
– Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
– Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi
– Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
– Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
– Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi
– İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
– İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi
– Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
– Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi
– Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
– Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi
– Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi
– Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi
– Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi
– Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi
– Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi
– Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi
– Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi
– Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi
– Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
– Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
– Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi
– Van – Van Büyükşehir Belediyesi

Türkiyenin 5 Büyük Şehri

Türkiyenin 5 Büyük Şehri

Büyükşehir Belediyesi Kanunu

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Kanunun amacı, büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu Kanun, büyükşehir belediyesiyle büyükşehir sınırları içindeki belediyeleri kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bu Kanunun uygulanmasında;

a) (Değişik: 12/11/2012-6360/4 md.) Büyükşehir belediyesi: Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisini,

b) Büyükşehir belediyesinin organları: Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediye encümeni ve büyükşehir belediye başkanını,

c)  İlçe belediyesi: Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesini,

d) (Mülga: 12/11/2012-6360/4 md.)

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Büyükşehir Belediyesinin Kuruluşu ve Sınırları

Kuruluş

Madde 4- (Değişik: 12/11/2012-6360/5 md.)

Toplam nüfusu 750.000’den fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir.

Büyükşehir belediyesinin sınırları

Madde 5- (Değişik: 12/11/2012-6360/6 md.)

Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarıdır.

İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin mülki sınırlarıdır.

–––––––––––––

(1) 6/3/2008 tarihli ve 5747 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer kanunlarda ilk kademe belediyesine yapılan atıfların  ilçe belediyesine yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır. 

Büyükşehir belediyesine katılma
Madde 6- (Mülga: 12/11/2012-6360/13 md.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları (1)(2)

Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İlçe (…) (2)  belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye (…) (3) sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe (…) (2) belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. (3)

c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.(4)

_______________________

(1) Bu madde başlığı “Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” iken, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “ve ilk kademe” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

(3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “ve mücavir alan” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

(4)  21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “68 ve 72 nci” ibaresi, “69 ve 73 üncü” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.